SUN-8G

$100.00 USD/tháng
$40.00 USD Phí cài đặt

CPU E3-12xx
MEMORY 8GB
SSD DISK 120GB